Algemene Voorwaarden van promotiebureau Spam Promotions™

Artikel 1. Algemeen 

1.1 Spam Promotions

 

In deze algemene voorwaarden wordt met  SP; promotiebureau Spam Promotions te Leeuwarden, handelend onder Kamer van Koophandelnummer 01109575 en vestigingsnummer 000013058819.
1.2 Toepassing algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing  op de tussen  en opdrachtgever gesloten overeenkomst en de door SP verstrekte offertes. Deze voorwaarden gelden  altijd behalve wanneer SP en de opdrachtgever schriftelijk anders overeengekomen.

 

1.3 Wijzigen en aanvullen 
SP behoudt ten allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Na een overeenkomst tussen SP en opdrachtgever zullen de op dat moment geldende Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op de uitvoering van de dienstverlening.

 

Artikel 2. Overeenkomst, offerte en bevestiging 

2.1 Offerte 
De door SP verstrekte offertes zijn altijd vrijblijvend. Na aanvaarding van de offerte behoudt SP het recht om deze binnen vijf werkdagen eenzijdig te annuleren.

2.2 Wijziging Overeenkomst

Voor de diensten van SP zal de opdrachtgever volgens de overeenkomst worden gefactureerd. Indien SP op verzoek van opdrachtgever buiten de overeenkomst  bijkomende werkzaamheden moet verrichten worden deze werkzaamheden middels uurloon gefactureerd. SP is slechts tot uitvoering van deze werkzaamheden verplicht, indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

2.3 Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Uitvoering en materialen
3.1 Uitvoeren Overeenkomst
Voor zover noodzakelijk zal SP de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
3.2 Verstrekken van materiaal
De opdrachtgever draagt de zorg dat alle (promotie)materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SP worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen niet tijdig aan SP zijn verstrekt, behoudt SP het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
3.3 Termijn van levering 
Een door SP met opdrachtgever in de overeenkomst vastgestelde termijn is van indicatieve aard. SP behoudt het recht deze termijn met twee werkdagen te overschrijden.
Artikel 4. Honorarium en betaling

4.1 Honorarium

Het honorarium omvat de kosten voor de volgens overeenkomst geleverde diensten van SP aan de opdrachtgever.

Deze kosten zijn exclusief  het eventuele promotiemateriaal . De kosten en levering van promotiemateriaal zijn volledig voor de rekening van de opdrachtgever.

 

4.2 overige kosten
Naast het overeengekomen factuurbedrag komen ook de kosten, die SP ter uitvoering van de overeenkomst maakt, indien schriftelijk vastgesteld voor vergoeding in aanmerking. Deze vergoeding bedraagt nooit meer dan tien procent van het oorspronkelijke factuurbedrag.

4.3 Vooruitbetaling
De opdrachtgever dient het overeengekomen bedrag indien schriftelijk overeengekomen (deels) van te voren te betalen.

SP behoeft in dat geval niet eerder te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst dan dat aan deze betalingsplicht is voldaan.

 

4.4 korting en/of compensatie
De opdrachtgever verricht de aan SP verschuldigde betalingen zonder aanspraak te maken op enige vorm van korting of compensatie. Indien schriftelijk overeengekomen kan hiervan worden afgeweken.

 

Artikel 5. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst 

5.1 Opzegging Overeenkomst door de opdrachtgever 

Het opzeggen van de overkomst door opdrachtgever dient aangetekend post te geschieden. Tevens is de opdrachtgever het factuurbedrag voor de binnen overeenkomst verleende diensten verschuldigd. SP behoudt het recht eventuele schade als gevolg van opzegging op de opdrachtgever te verhalen.
5.2 Ontbinding Overeenkomst door SP
Indien de overeenkomst door SP wordt ontbonden wegens tekortkoming van de opdrachtgever, is deze de kosten voor de binnen overeenkomst verleende werkzaamheden verschuldigd. Als tekortkoming gelden alle gedragingen door de opdrachtgever die uitvoering van de overeenkomst belemmeren en/of onmogelijk maken.
5.3 Faillissement
Zowel SP als Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst eenzijdig en onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer er sprake is van een faillissement.

Artikel 6. Garanties

6.1 garanties

SP biedt de opdrachtgever garanties op uitvoering van de in de overeenkomst middels een controlesysteem.

De opdrachtgever ontvangt foto’s van alle door SP geleverde diensten. Deze foto’s worden uiterlijk 5 werkdagen na het verlopen van de overeenkomst verstrekt.

 

6.2 meldplicht tekortkomingen
SP geeft naast de in artikel 6.1 vermelde,  geen garantie met betrekking tot de dienstverlening. Indien er sprake is van enige tekortkoming dient SP daarvan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.  De opdrachtgever dient een tekortkoming in de overeenkomst te onderbouwen met informatie en/of bewijslast.
6.3 behandeling tekortkomingen
De in artikel 6.2 genoemde tekortkomingen worden niet in behandeling genomen indien deze niet direct het gevolg zijn van een gebrek in de dienstverlening van SP.
Artikel 7. Aansprakelijkheid 

 

7.1 Aansprakelijkheid 
SP is niet aansprakelijk voor:
a. fouten in het materiaal dat door opdrachtgever ter beschikking is gesteld;
b. tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst indien deze direct of indirect het gevolg zijn van gedragingen van de opdrachtgever;
c. fouten of problemen die ontstaan zijn na uitvoering van de overeenkomst door gedrag  en/of gebruik van derden;
7.2 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van dertig dagen vanaf het moment dat de overeenkomst is volbracht.

 

Artikel 8. Bewaarplicht  en vertrouwelijkheid

 

8.1 Bewaarplicht
Na het volbrengen van de overeenkomst hebben zowel SP als opdrachtgever geen bewaarplicht met betrekking tot de verstrekte materialen en gegevens.

8.2 Vertrouwelijkheid 
Zowel SP als opdrachtgever dienen alle uit de overeenkomst voortkomende feiten en omstandigheden  vertrouwelijk te behandelen.

 

Artikel 9. Onverbindendheid

 

9.1 Onverbindendheid 
Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.